Schilderkunst

Wat is schilderkunst?

Schilderkunst is de kunst waar in tegenstelling met bepaalde uitingen, bij gebrek aan een adequate benaming, dan maar als plastische kunsten worden omschreven, waar de verf (kleuren) de vorm ( geometrische e.a.) en de materie essentieel zijn.

Het aanwenden is een persoonlijk gebeuren afhankelijk van de visie van de kunstenaar. Vroeger onderscheidde men twee grote tendensen, de figuratieve en de non-figuratieve of de abstracte kunst. Kaderend in het tijdsgebeuren komen zeer individualistische visies naar voor.

Ik probeer een amalgaam te zijn met respect voor het verleden (traditie) rekening houdend met het heden, en vooral een visionaire blik te werpen naar de toekomst. Het holistisch denkpatroon staat tegenover het lineaire denken. Vertrekkend vanuit mijn beleven, proberen een universele visie te creëren waarin elk mens een facet van zijn eigen herkent.

Daardoor ontstaat een nieuwe figuratie die niet alleen het zichtbare toont, maar vooral het onzichtbare meer subtiele realiteit blootlegt.

Vormgeving

De vormgeving kan figuratief of non-figuratief zijn of een samengaan naargelang het behandelde thema. De kleurkeuze is uiteraard zeer thema-gebonden. De materie ais blinkend-mat of de collage stof-papier onderlijnen de bedoeling vervat in de titel van het werk. Steunend op de studies van Kandinsky en Klee een eigen plastisch schrift ontwikkelen dat sterk intuïtief is, dus subtiel en variabel.

Het spreekt voor zich dat een dergelijke visie niet mode- en trend-gebonden is. Het is een zoektocht naar de complexiteit van het fenomeen “mens”.

Het rationele denken herleidt de mens tot een ondergeschikte schakel in een wetenschappelijke wereld.

Het herontdekken van de spirituele of mystieke kanten, is een einde-eeuw-verschijnsel : I’histoire se répète.

Het bioritme van de aarde en van de mens is een energetisch gebeuren waar niemand vat op heeft. Dit is sterk aanwezig in mijn werk. Daardoor vibreert de toeschouwer heel specifiek op dit of op dàt werk. Soms heel aantrekkelijk, of soms afstotend naargelang zijn eigen vibratie.

In die zin is mijn werk een spiegel van jezelf.

Bedenkingen

Bij kunst is er altijd de vraag naar zingeving, de wens van de toeschouwer zijn waarheid te toetsen aan de realiteit die door de kunstenaar wordt beoogd . Maar een kunstwerk is niet enkel wat bet is, maar ook wat wij denken dat bet is . De onmiddellijke respons is van zuiver persoonlijke aard.

Mijn kunst probeert een antwoord te geven aan de menselijke noden, niet de onverzadigbare consumptiedrang, maar de eenvoudige menselijke behoeften. Dit binnen een eigen gecreëerde werkelijkheidsdimensie, een soort eigentijdse renaissance, een Panta Rhei, alles vloeit, verandert. Plastisch is alles wat menselijk is.

Mijn werk vertoont geen enkel spoor van kunstnihilisme of provocerende agressiviteit, hoewel bet anti-esthetisch en anarchistisch kan ingesteld zijn.

Ik zoek dus een confrontatie met de massa door haar met haar eigen problematiek te confronteren. De zingeving van bepaalde werken is soms moeilijk te achterhalen en dient gezocht in mijn filosofische context . Ze zijn altijd passie en missie en beogen zich boven de werkelijkheid te verheffen.

Transcenderen, hoger bewustzijnsvormen betrachten, geloven in mythes en magische rituelen, en zo een alternatief vinden voor de koude techniek en de eigenwijze wetenschap. Kunstbeleving is een vorm van religieuze ervaring en mysterie. Soms zal de buitenstaander niet altijd bewust zijn van de complexiteit van een kunstwerk.

Om te komen tot individuele vrijheid moet de mens evolueren door meditatie en zelfanalyse naar bewustwording. Dan kan hij boven bet collectieve uitstijgen en nieuwe waarheden ontdekken.

Als kunstenaar richt ik me dus op een maatschappelijk constructief doel en wil me niet onledig houden met bet schilderen van louter esthetische kunstwerken die voor mij materiaal en talent verspilling is . Zichzelf beperken tot het wezenlijke der dingen en de suggestie van het allernoodzakelijkste betrachten.

Ik wens geen schokeffect maar een gevoelsmatig indringen, voortspruitend, ontstaan uit verdieping, verweven met een bepaalde problematiek die tot meditatie voert. M.a.w. een plastische vertaling van een ideeëngoed, een pelgrimstocht binnen de eigen eenzaamheid. Confrontatie met bet beëindigen, met de dood gebeurt nooit zonder enige hoop op nieuw leven, de reïncarnatie gedachte is altijd aanwezig, dankzij mijn twee bijna dood ervaringen.

Er is leven na de dood.